1. Березин Ф. М. История лингвистических учений. – М.: Высш. шк., 1975. – С. 76-98.
 2. Булахов М. Г. Восточнославянские языковеды (библиограф. словарь). – Т. 1. – Мн., Изд-во БГУ, 1976. – С. 195-202.
 3. Горський В. С. Історія української філософії. Курс лекцій. – К.: НД, 1996. – С. 173-179.
 4. Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. – Дрогобич: Видавнича фірма “Відродження”, 1994. – 218с.
 5. Ковалик І. І., Самійленко С. П. Загальне мовознавство: Історія лінгвістичної думки. – К., 1985. – С. 143-163.
 6. Колодная А. И. Элементы диалектики в лингвистической концепции А. А. Потебни / Тези доповідей ХХІ наукової сесії Чернівецького університету. Секція філологічних наук. – Чернівці, 1965. – С. 174-178.
 7. Колодная А. І. Деякі питання методології історії філософії та особливості дослідження філософських основ наукової спадщини О. О. Потебні / З історії філософії на Україні. Матеріали респ. наук. конференц. – К., 1967. – С. 99-106.
 8. Пелех П. М. Питання взаємоз’язку мислення і мови в працях О. О. Потебні / Нариси з історії вітчизняної психології кінця ХІХ і початку ХХ століття. Збірник статей / За ред. Костюка Г. С. – К.: “Радян. шк. ”, 1959. – С. 5-24.
 9. Потебня О. Мова. Національність. Денаціоналізація: Статті і фраґменти. – Нью-Йорк: Вид-во Укр. Вільної АН, 1992. – 155с.
 10. Потебня О. О. 1835 – 1960. Тези доповідей і повідомлень наукової конференції, присвяченій 125-річчю з дня народження видатного вітчизняного лінгвіста. 31 жовтня – 1 листопада 1960 р. – Одеса, 1960. – 48с.
 11. Потебня А. А. Мысль и язык. – К.: СИНТО, 1993. – 192с.
 12. Потебня А. А. Слово и миф. – М.: Изд-во “Правда”, 1989. – 624с.
 13. Потебня А. А. Эстетика и поэтика. – М.: Искусство, 1976. – 614с.
 14. Трофимова Р. П. К характеристике философского наследия А. А. Потебни / Философские науки. – 1985. – №6. – С. 101-109.
 15. Чесноков А. В. А. А. Потебня об общечеловеческих и национальных формах мышления в их отношении к языку / Потебня О. О. і проблеми сучасної філології: Зб. наук. праць / АН України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні; Відп. ред. В. Ю. Франчук. – К.: НД, 1991. – С. 5-26.
 16. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – К., 1992. – 90с.
 17. Шевельов Юрій О. Потебня і українське питання / Потебня О. Мова. Національність. Денаціоналізація: Статті і фраґменти. – Нью-Йорк: Вид-во Укр. Вільної АН, 1992. – с. 7-46.
 
о.потебня.-.філософія.мови.і.міфу/список.використаних.джерел.txt · В останнє змінено: 04.01.2011 13:25 (зовнішнє редагування)
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki

(c) Українська філософія. Використання матеріалів дозволяється лише з посиланням на ресурс. Створення Majesty.