Аристотель жив в IV столітті до нашої ери. До цього часу антична філософія вже мала порівняно недовготривалу, але багату історію. Ще в VII ст. до нашої ери в Греції не було жодного філософа. В часи Аристотеля існувало вже декілька філософських шкіл, найбільшою з яких була школа самого Аристотеля, яка нараховувала кілька сотень учнів. Антична філософія розвивалась швидко. Її прогрес дивовижний. Але дивує ніби несподіване її виникнення.

Можна сказати, що між Гомером і Гесіодом і першими грецькими філософами різниця якісна, а між цими філософами і Аристотелем — кількісна, хоча перші античні філософи відставали в часі від Гомера і Гесіода більше, ніж від Аристотеля. Щоб в цьому переконатись, достатньо порівняти тексти, які дійшли до нас. Виберемо яке-небудь важливе світоглядне питання і подивимось, як воно розглядалось прафілософами, першими філософами і Аристотелем. Нехай таким питанням буде проблема світобудови. Ось що про це думали люди в епоху Гомера:

Сон - насолоджувач владарці Гері відповів: “Дочко великого Крона, шановна богине Гера! Всякого бога іншого серед вічних небесних жильців Я б легко усипив; і течію ріки Океану… Я усипив би його, від якого все походить. До Зевса ж Кроніну я нізащо підійти не зміг би…” Гесіод уявляв собі початок світобудови наступним чином: Перш за все у Всесвіті Хаос зародився, а слідом Широкогруда Гея, Всечинний притулок безпечний, Похмурий Тартар, спочиваючий в земних надрах глибоких, І між всіма вічними богами - прекрасний Ерос.

У Гомера Океан і Тефія – боги-першопредки. І Гесіоду небо і земля, день і ніч здавались богами: Ураном і Геєю, Гемерою і Нюктою. По-іншому уявляв собі виникнення світу Геракліт: “Цей космос, однаковий для всіх, не створив ніхто із богів, не із людей, але він завжди був, є і буде вічно живим вогнем, світами, що розгоряються і гаснуть”. Аристотель говорить: ”Одні вважають природою існуючого вогонь, другі – землю, треті – повітря, деякі – воду, інші – все разом. Що хто з них поклав в основу, будь це один елемент чи декілька, то він якраз і є сутністю, а все інше – станами, властивостями і певними розташуваннями. Кожне з цих тіл вважається вічним (оскільки вони не здатні змінити самі себе), все ж інше виникає та гине”.

Світосприйняття Гомера і Гесіода було в основному міфологічним і поринало своїм корінням в уявлення людей первісного суспільства – в стихійний антропоморфізм, подвоюючи світ, бачачи в кожному звичайному явищі його надприродного двійника. І самі початки світобудови виступали для первісної свідомості в таких же антропоморфних образах. Однак початки філософії ми знаходимо вже у Гомера і у Гесіода. Якщо для міфологічного світогляду зливаються звичайні явища і його зверхзвичайний двійник, то в Гомера вони починають розрізнятись (Океан – і бог, і прісноводна ріка, що омиває Землю зі всіх сторін ). Тому інколи Гомер, навіть, забуває про іпостасі звичайного явища. В “Теогонії” Хаос вже повністю деміфологізований, в певній мірі, і наступні за Хаосом покоління богів, але цього не можна сказати про третє покоління - про титанів і титанідів – дітей Землі (Геї) і Неба (Урана).

Світогляд Геракліта і Аристотеля – філософське світорозуміння. Геракліт ототожнює початок світобудови не з якою-небудь надприродною істотою, а з одним із станів речовини, в якому бачить не тільки генетичний, але й субстанціальний початок. Теогонія змінюється космогонією, фантазування про світобудову – мисленням про нього. Але доречно зауважити, що первісний міфологічний антропоморфізм знайшов свого послідовника в особі антропоморфізму філософсько - деалістичного, коли така світобудова ототожнюється з людиною в аспекті мислення. Такий філософський антропоморфізм проявляється і у Аристотеля в його вченні про бога, як про самого себе і як про першопочатки світобудови.

Назвемо тепер передуючі Аристотелю школи і вчення. Античну філософію, яка була цілісним явищем в історії філософії, тобто мала свій початок, середину і завершення, можна розділити на п’ять періодів. Перший з них – це передфілософія. Зауважимо, що все існуюче в часі має свою історію, а все те, що має історію, має і передісторію. Як зауважують самі античні мислителі, всяка історія без своєї передісторії незрозуміла. Перший період античної філософії – період її зародження із міфологічного світогляду – є певним діалектичним запереченням останнього під впливом знань і мислення, що розвивалися. До цього періоду відносяться перші філософські антиміфологічні вчення, які ще повні міфологічних образів та імен, що пояснюються недостатнім розвитком понятійно-категоріального апарату. Творцями цих вчень були філософи Мілетської школи (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен), засновник школи олеатів - Ксенофан, Піфагор і піфагорійці, що облаштували Піфагорійський союз, філософ – Геракліт і його сучасник - філософський антипод Парменід – головний представник вже вище згаданої школи олеатів. Усі ці філософи жили в VI ст. до н. е.

Другий період в історії античної філософії – період її зрілості – є найбільш значущим і складним. Сюди відносяться вчення великих натурфілософів – Емпедокла і Анаксагора, Левкіпа і Демократа, а також піфагорійця Філолая і середніх піфагорійців. До цього ж періоду відносять і рух софістів, що вперше звернулися до антропологічної, а в зв’язку з цим і до етично-соціальної проблематики.

У вченнях софістів і Сократа зароджується також проблема філософської методології. Час діяльності вище згаданих філософів – V ст. до н. е. – складає першу половину періоду історії античної філософії. Друга його половина припадає на IV ст. до н. е. Це час діяльності Платона, першого свідомого античного ідеаліста, що ввів у філософію термін “ідея” як “ідеальне” (в побуті це слово означає “вид”, “образ”). Сюди відносять і початок діяльності так званих сократівських шкіл (кініків, кіренаїків і ін. ). Вчення Аристотеля завершує цей період.

Аристотель відрізнявся від своїх сучасників-мислителів. Він намагався піддати осмисленню всі прояви тодішньої людської діяльності. Йому подобалися тихі прогулянки тінистими стежками саду, де співають птахи, пахнуть квіти. Вченого й називали перипатетиком, тобто, любителем прогулянок. Філософську школу, засновану ним, ще й досі називають перипатетичною. Аристотель не просто прогулювався дорогою, а навчав учнів, міркував про рослини й тварин, планети й світила, про виховання дітей, про мистецтво, про життя та устрій людського суспільства. В ті часи наука тільки починала ділитися на певні галузі, було ще зовсім мало накопичено знань, і кожен мислитель в усіх сферах пізнання міг бути однаково авторитетним.

Аристотель першим визначив, що Місяць і Земля мають кулясту форму і перебувають в русі один відносно другого. Він розв’язав задачу паралелограма. Його твір “Метеорологія” започаткував науку фізичної географії. Точно невідомо, скільки творів написав учений, вважають, що близько тисячі. У них він висловив багато слушних, навіть на сьогоднішній день, думок і суджень. В майбутньому не одне покоління мислителів буде звертатися до творів Аристотеля, розвивати його думки або дискутувати з філософом.

Найталановитішим із учнів Платона був Аристотель. На відміну від Платона, який був корінним афінцем, Аристотель прийшов в Афіни з півночі. Він народився в 384 р. до н. е. в місті Стагирі – у Франкії, недалеко від Македонії. Як чужоземець, він ніколи не був громадянином Афін, а всього лише “матеком”: Батько Аристотеля - Нікомах був за професією лікарем і, досить відомим, так як він вважався лікарем царя Амінти. Таким чином, Аристотель жив в сім’ї, де міг з юнацьких років отримати інтерес до вивчення фізичної природи людини, а також зав’язати деякі зв’язки в македонських придворних кругах. В 367 р. до н. е. Аристотель виїхав в Афіни, щоб закінчити навчання і вступити до Академії – школу Платона; де пробув близько двадцяти років аж до смерті Платона (347 р. до н. е.). В оточенні учнів і друзів Платона Аристотель різко виділявся начитаністю і розумом.

В 347 р. до н. е. керівником платонівської Академії був Спевсіп. А учні Платона – Аристотель і Ксенократ – вийшли з Академії і покинули Афіни, переселившись в Атарней. З правителем Атарнея і Асса – Гермієм – обидва вони були знайомі і навіть подружились ще в ті часи, коли Гермій, перебуваючи в Афінах, слухав там Платона. Через три роки був зрадницьки запроданий і помер. Аристотель переїхав із Атарнею в Мітилену.

Але вже в 343 або 342 р. до н. е. Аристотель прийняв запрошення македонського двору стати вихователем Олександра – сина македонського царя Філіпа. Олександру в цей час було лише тринадцять років. Це запрошення було зроблено, ще коли Аристотель знаходився в Мітилені. Не збереглось майже ніяких відомостей ні про характер навчання, ні про тенденції виховання, на яких зупинився вибір Аристотеля; у всякому випадку, вплив на навчання та виховання Олександра був немалим.

Керівництво вихованням Олександра продовжувалось три роки, так як в 335 р. до н. е. Філіп помер і Олександру довелось приділяти майже всю увагу політичним справам, що стосувались керівництва держави. З початком великого персидського походу, у Аристотеля вже не залишалось причин для його подальшого перебування в Македонії і він повертається в Афіни. Є підстава вважати, що до цього часу Аристотелем була вже пророблена величезна наукова робота: зібрано природничо-наукові матеріали, історичні джерела; але головні із його власних наукових робіт були завершені лише в останні роки його життя.

Аристотель з’явився в Афінах, як людина відома і поважна, в дружніх стосунках з могутнім македонським двором, в минулому вихователь молодого македонського царя. Збереглись, навіть, відомості про велику грошову підтримку, яка була надана Аристотелю для організації наукових дослідів.

За таких обставин Аристотель вирішив відкрити в Афінах власну школу. Місце, для неї було вибрано в одному з передмість міста гімнасій, що примикала до храму Аполлона Лікейського. За назвою цього храму – Лікейський – школа отримала назву Лікея, подібно тому як школа Платона – назву Академії. Читання лекцій Аристотель проводив в алеях, прогулюючись по саду, – звідси, в подальшому, учнів його стали називати перипатетиками, що означало “мандруючі”. З відомостей Гелія, навчання в Лікеї мало двояку форму: “екзотеричну”, або викладання риторики, яке було доступне для всіх, і “акроетичне”, або “есотеричне”, - лише для підготовлених. В програму “есотеричного” навчання входила метафізика, фізика і діалектика. “Есотерики” навчались зранку, а “екзотерики”- ввечері.

Накопичення додаткових матеріалів і джерел, багатогранність наукових досліджень, викликали потребу в колекціонуванні рукописів та створенні бібліотек. В літературних джерелах існують свідчення про те, що Лікей мав таку бібліотеку.

Після смерті Олександра (323 р. до н. е.) перебування Аристотеля в Афінах стало небезпечним. В Афінах піднімається сильний рух проти македонського панування над Грецією, в тому числі перш за все над Афінами.

На думку афінян, Аристотель продовжував залишатися наближеним македонського царя, прихильником його політичної системи. Наступні в Афінах події – переслідування людей і діячів промакедонської орієнтації – призвели до того, що на Аристотеля було заведено справу. Як це було з Анаксаготом і Сократом, мотиви, для обвинувачення були не безпосередньо політичними, а релігійними. Аристотель був звинувачений в обожнюванні свого атарнійського покровителя і друга Гермія. Остерігаючись участі, яку в свій час випробував Сократ, Аристотель, користуючись існуючий правом, покинув Афіни ще до суду. Він поселився в Халкиді на острові Евбел, який знаходився біля східних берегів Аттики, але вже в наступному 322 р. до н. е. там і помер.

Від’їжджаючи в Халкіду, він мав мало часу для зібрання, так що йому довелось залишити в Афінах на опіку його найвідомішого учня Теофраста свою бібліотеку. Після смерті Аристотеля зберігся його відомий заповіт, в якому він проявив не тільки турботу про своїх близьких, але і про своїх рабів. Керівництво Лікеєм, а також керівництво бібліотекою він заповідав Теофрасту.

Відомості про особистість і характер Аристотеля були дуже обмеженими і, в значній мірі, не заслуговують на довіру. Такими є відомості про його стосунки з Платоном, з Гермієм, з обома його жінками. Але в епоху Аристотеля грецькі держави були не в силах відстояти свою політичну незалежність та покращити свою внутрішню політику.

Аристотель залишив після себе величезну творчу спадщину. У своїх працях він торкався майже всіх проблем тодішнього суспільства і намагався пояснити незрозумілі аспекти та явища. Аристотель вважав, що ідея є сутністю матеріальної речі, тому не можна відривати ідеї від речі (як не може існувати доброта поза доброю людиною). Матеріальне та ідеальне нерозривні як форма (матеріальне) та зміст (ідеальне). Дискутуючи на цю тему, виникла суперечка з позицією Платона, внаслідок чого з’явилася відома теза – “Платон мені друг, але істина дорожча”. Матерія реально існує тільки в “оформленому вигляді”. Чиста матерія може тільки мислитись. Будь-яка річ є “оформлена матерія”, тому форма є причиною існування речі. Матерія є частиною речі, а, з’єднавшись з формою, стає конкретною річчю. Рух є процесом набуття матерією конкретних форм або наданням форми матерії. Причиною руху є прагнення матерії отримати конкретну форму. Найголовніше, вважає Аристотель, формою всіх форм, тобто, Першоформою як Першоджерелом всіх і всяких форм, початком і завершенням кожної форми є Бог – він є началом світу і до його Божественної форми прагне світ і все в світі.

На думку Аристотеля, без відчуттів немає знання – хто не відчуває, той нічого не знає і не розуміє – з них (відчуттів) розпочинається пізнання світу. Відчуття найменше обманюють, вони безпосередньо пов’язані з об’єктами пізнання. Уява, як другий етап пізнання, опосередкована відчуттям, тому може дати неточність (хибу) в пізнанні об’єкту. Причина хиби – опосередкованість відображення. Уява є рівнем буденного мислення, що не проникає в суть речей і не ставить перед собою такого завдання. Наукове знання являється завершальним етапом пізнання – формує поняття про об’єкт пізнання через проникнення в його суть, зокрема, через розкриття необхідності виникнення, форми та мети існування об’єкту. Начало філософської мудрості – від причини через явище до його наслідків.чого з’явилася відома теза – “Платон мені друг, але істина дорожча”. Матерія реально існує тільки в “оформленому вигляді”. Чиста матерія може тільки мислитись. Будь-яка річ є “оформлена матерія”, тому форма є причиною існування речі. Матерія є частиною речі, а, з’єднавшись з формою, стає конкретною річчю. Рух є процесом набуття матерією конкретних форм або наданням форми матерії. Причиною руху є прагнення матерії отримати конкретну форму. Найголовніше, вважає Аристотель, формою всіх форм, тобто, Першоформою як Першоджерелом всіх і всяких форм, початком і завершенням кожної форми є Бог – він є началом світу і до його Божественної форми прагне світ і все в світі.

У трактаті “Про душу” Аристотель дає три визначення душі, близьких одне одному, але не тотожних. Він говорить, що “душа - необхідна форма природного тіла, яка володіє життям. Сутність же (як форма) є ентелехія; тобто, душа є ентелехія такого тіла”; що “душа є перша ентелехія природного тіла, що володіє життям”; що “душа є суттю буття і форма (логос) не такого тіла, як сокира, а такого природного тіла, що саме по собі має початок руху і спокою”.

“Сходам живих істот” відповідають в Аристотеля і “сходи душі”. У “Історії тварин” сказано, що “завжди одні мають більше життя і руху порівняно з іншими на багато більше. І те ж саме по відношенню до життєвих дій, тому що в рослин немає іншої справи, крім як породжувати інші, так само й у деяких тварин, крім народження, не може бути іншої справи. Коли ж з’являються відчуття, в житті вони одержують насолоду в процесі поєднання. Одні просто, як рослини, у певну пору року розмножуються, інші – піклуються про їжу для дітей; коли ж вигодовування завершене, вони відокремлюються і не спілкуються”. Для нас в цьому випадку немає нічого психологічного, хіба тільки згадка про відчуття. Але Аристотель розуміє душу дуже широко, і для нього життя, рух, розмноження, відчуття, не говорячи вже про пам'ять і розум це — справа душі. Там, де є життя, там є і душа, “віддаляючись у своєму розгляді від вихідної точки, ми стверджуємо — говорить Аристотель, що “одухотворене відрізняється від неживого життям”, а “щось живе, навіть тоді, коли в нього є хоча б одна з ознак: розум, відчуття, рух і спокій у просторі, а також здатність до харчування, руйнування і росту”. Наділені життям також і рослини, що харчуються, рухаються і ростуть. Усе, що між рослиною і богом, між твариною і людиною — має свою особливість. Порівняно з рослиною, тварина володіє ще і здатністю відчувати. Вона відрізняє тварину від рослини. Але як без рослинної здатності не може бути здатності до відчуття, так і без здатності дотику не може бути ніякого іншого почуття, тому що дотик - основа всіх інших відчуттів. “Тварина вперше з'являється завдяки відчуттю”. При цьому, щоб бути твариною - досить володіти, принаймні, відчуттям дотику. А кому властиві відчуття, тому властива також і здатність випробувати задоволення і сум, приємне і неприємне, а кому це властиво, тому властиві бажання: адже бажання є прагненням до приємного. Прикладом бажань є голод і спрага. Нарешті, зовсім небагато істот можуть мислити. При цьому тим смертним істотам, яким властива здатність мислити, властиві також і всі інші здатності, тобто харчування і розмноження (рослина), відчуття і здатність руху (тварина).

Таким чином, “сходи живих істот” у психологічному аспекті мають три щаблі: 1. Перша і сама загальна ступінь - рослинна душа, яка здатна до розмноження і харчування (розмноження — це мінімальна причетність до божественного). 2. Рослини не відчувають, їхня взаємодія із середовищем фізична. 3. У тваринної душі з'являється здатність сприймати форми, відчувати. Така здатність не притаманна рослинам. 4. Людська душа, на відміну від рослинної та тваринної душі, володіє також і розумом.

Душа, як вже вище було сказано, — форма, ентелехії, суть буття живого. Одухотворена істота перебуває в матерії і формі. Душа невіддільна від тіла, вона не є тілом, але являє собою щось приналежне йому. Не праві ті, котрі думають, що та сама душа може перебувати в різних тілах: адже яке тіло, така і душа. З одного боку всі живі природні тіла — знаряддя душі, що існують заради неї. Душа ж — “причина і початок живого тіла”

Людська душа складніша. Вона складається з трьох частин, володіючи усіма функціями рослинної і тваринної душі і, крім того, специфічними людськими властивостями — розумом, мисленням, логічним міркуванням. Що стосується перших двох частин, то вони, будучи ентелехією тіла, від нього невіддільні. “У більшості випадків, мабуть, душу нічого не відділяє від тіла, наприклад, при гніві, бажанні. Мабуть, усі стани душі пов'язані з тілом: обурення, лагідність, страх, жаль, відвага, а також і радість, любов, відраза; разом із цими станами душі відчуває щось і тіло”. Аристотель наводить приклади і доводить, що емоції — не менш важливіші функції тіла, ніж результат зовнішнього впливу: якщо тіло не відчуває, то не виникають і емоції, а якщо тіло рухається, відчуває, то незначна подія викликає душевне хвилювання, так що, робить висновок Аристотель - “стани душі мають свою основу в матерії”. Також і “здатність відчуття від’ємна від тіла”, не говорячи вже про рух в просторі, харчування і відтворення себе в дітях.

Усі ці здатності або частини душі - ентелехія тіла. Але “ніщо не завадить тому, щоб деякі частини душі були віддільними від тіла, тому що вони не ентелехія якогось тіла”. Так, Аристотель припускає, що світогляд - це “інший рід душі, і що тільки за такої здатності можуть існувати окремо вічне від минулого”. Він помітив, що розум невіддільний від розуму. Адже ще піфагорієць Алкмеон вважав органом мислення мозок, навіть Гомер відзначав орган мислення.

Визначення, що душа — то енергія органічного тіла, означало, що вона — причина самочинних дій істоти. Тому більш динамічним є поняття душі, вже підготовлене Платоном. Воно було широким поняттям, не суто психологічним, а загально - біологічним. Душа, розглядалась як певний чинник органічного життя, і цілком зрозумілою є думка Аристотеля, що природничі науки мають більшу справу з душею, а ніж з тілом.

Свідомість була тільки однією з функцій так званої душі. Ці функції Аристотель класифікував ієрархічно. Вищими він вважав ті, які не можуть виконуватися без інших (нижчих); у цьому і полягає сенс думки, яка глибина сприймання, а сприймання — від живлення (бо й воно є функцією так широко розглянутої душі). Він розрізняв три функції і, відповідно до цього, три роди душі. Душа рослинна, володіє лише найнижчою функцією: спонукає живлення і ріст і, не володіючи відповідним органом, вона не здатна до сприймання. Цією здатністю володіє душа вищого щабля - душа тваринна. А із сприйманням поєднуються приємність і прикрість, бажання і уникання прикростей, тож тваринна душа має почуття та інстинкти. Отже, на другому щаблі душі починаються психічні функції. Проте існує ще вищий щабель: душа мисляча, властива лише людині. Її здатність — розум — це найвища здатність душі. Розум пізнає як буття, так і благо, а знаючи благо, він керує волею, чинить так, що воля стає розумною. Розум, який керує волею, називається практичним, на відміну від теоретичного, тобто того, який пізнає. Так як вищі здатності є передумовою нижчих, то людська душа поєднує всі здатності душі.

Аристотель, таким чином, порівнював одне з одним: тіло і душу, чуття і розум. Його психологія була типовим прикладом того, що розум складається із чинників, які для інших були протилежностями, робив порівняння в одному ряді. Однак і в нього є неперервність ряду, яка була порушена в одному пункті, а саме: найвища здатність душі — розум — має зовсім інший характер і є винятком у засадах психології Аристотеля.

Поняття “розум” було набагато складнішим. Аристотель був переконаний, що будь-яка пізнавальна здатність душі повинна бути рецептивна. Але, з іншого боку, чисто рецептивна душа була б машиною. Аристотель готовий був визнати, що машинами є нижчі душі, але не розумна душа. Вона повинна бути самочинна, першопричиною своїх дій. Цю складність, що розум, з одного боку є рецептивний, а з іншого - самочинний, — Аристотель розглядав через порівняння двоякого розуму: пасивного і активного. Пасивний надає перевагу рецептивності пізнання, активний — самочинності душі. Пасивний — рецептивний, сприйнятливий, оперує тільки матеріалом, що його приймає від чуттів, а його функція полягає в тому, що з чуттєвих уявлень він абстрагує поняття. Активний розум — не рецептивний, але й зовсім не виконує пізнавальної функції (то функція пасивного розуму); його роль полягає в тому, що він вводить у рух пасивний розум і через те є першопричиною самочинних починань душі. Пасивний розум — це ніби приймальний апарат душі, а активний — його мотор.

Активний розум, щоб бути першопричиною, повинен бути чистою формою, чистим актом. Усі функції душі — пов'язані з тілом і розділяють його участь, а активний розум — ні; будучи відокремленим від матерії, він незнищенний, а тому він швидше божественної, ніж людської природи. Через активний розум душа - це мікрокосмос із власною першопричиною. І як Бог у макрокосмосі, так і душа в мікрокосмосі можуть існувати лише у сполученні з матерією. Тим часом Бог і душа — самосущні форми.

 
філософська.спадщина.арістотеля/аристотель.-.життєвий.шлях.та.наукові.погляди.мислителя.txt · В останнє змінено: 17.12.2010 22:57 (зовнішнє редагування)
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki

(c) Українська філософія. Використання матеріалів дозволяється лише з посиланням на ресурс. Створення Majesty.