1. Андрущенко В. П., Михальченко M.I. Сучасна соціальна філософія. -К.:Генеза, 1996. -368 с.
 2. Введение в философию: Учебник для вузов. Фролов И. Т., Арефьева Г. С., Араб-Оглы З. А. й др. - M.: Политиздат, 1990. - 639с.
 3. Горський B. C. Історія української філософії. Курс лекцій. -Київ:Наукова думка, 1997. -28УC.
 4. Петрушенко В. Л. Філософія: Навч. посібник для студ. вищих закладів освітиI-IV рівнів акредитації. ” К. ; Львів: Каравела: Новий світ. - 2000, 2001. -448с.
 5. Производство как общественный процесс. -M., 1986. - 356с.
 6. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. Общ. ред. сост. й предисл. А. Ю. Согомонов: Пер. с англ. - М.: Политиздат, 1992. - 543с.
 7. Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія: Навч. посібник / Ужгород Віталій Лях. - Київ:Либідь, 1996. - 384с.
 8. Філософія/ Курс лекцій: Навч. посібник І. В. Бичко, Ю. В. Осічнюк, В. Г. Габачковський та ін. - К.: Либідь, 1991. -456 с.
 9. Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник / Бичко І. Ф., Габачковський В. Г., Горак Г. І. та ін. - К.: Либідь, 1994 - 576с.
 10. Філософія: Навчальний посібник /І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко, І. В. Бойченко, В. П. Розумний та ін. За ред. І. Ф. Надольного. - К.:Вікар, 1997-584С.
 11. Філософія: Підручник / Г. А. Зайченко, В. М. Саратовський,I.I. Кальний та ін. За ред. Г. А. Зайченка та ін. - К.: Вища школа, 1995. - 455с.
 12. Ясперс К. Смысл и назначение истории. -M., 1991. - 284с.
 
філософський.аспект.матеріального.виробництва/список.використаних.джерел.txt · В останнє змінено: 06.01.2011 20:54 (зовнішнє редагування)
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki

(c) Українська філософія. Використання матеріалів дозволяється лише з посиланням на ресурс. Створення Majesty.