1. Агеєва В. П. Матеревбивство й чоловіча інфантильність (Десакралізація образу матері в українському модернізмі) / Гендер і культура: зб. ст. /Упоряд. В. Агеєва, С. Оксамитна. – К.: Факт, 2001. – С. 131-145.
 2. Гундорова Т. ПроЯвлення слова. Дискусія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація. – Львів: Літопис, 1997. – 297 с.
 3. Гундорова Т. Ольга Кобилянська сопtra Ніцше, або народження жінки з духу природи / Гендер і культура. – С. 34-53.
 4. Данько М. От реализма к символизму (Рассказы и повести М. Яцкова) / Украинская жизнь. – 1913, Кн. 7и8. – С. 76-86.
 5. Денисюк І. 0. Розвиток української малої прози XIX – поч. XX ст. /Наук. -вид. товариство “Академічний Експрес”. – Львів, 1999. – 280 с.
 6. Євшан М. Критика; Літературознавство; Естетика / Упоряд. Н. Шумило. – К.: Основи, 1998. – 658 с.
 7. Єфремов С. В поисках новой красоты / Літературно-критичні статті. – К.: Дніпро, 1993. – 351 с.
 8. 3атонський Д. Про модернізм і модерністів. – К.: Дніпро, 1972. – 272 с.
 9. Ільницький М. “Поетична концепція з музичним і малярським тлом… ” / Яцків М. Муза на чорному коні: Оповідання і новели. Повісті. Спогади і статті. – К.: Дніпро, 1989. – С. 5-28.
 10. Кирилюк С. Д. Мотиви та образи світової літератури у творчості О. Кобилянської: Конспект лекцій /Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці: Рута, 2000. – 48 с.
 11. Кобилянська О. Твори: у 5 т. – К.: Держлітвидав, 1962-1963.
 12. Коцюбинський М. М. Твори: у 3 т. – К.: Дніпро, 1979.
 13. Кривуляк О. Символістська поетика М. Яцкова / Літературознавчі обрії: Праці молодих учених України. Вип. 2. – К.: Інститут літератури ім. Т. Шевченка НАНУ, 2001. – С. 28-32.
 14. Маленко С. А. Феноменологія архетипу в системі соціокультурного освоєння колективного несвідомого (на матеріалах творчості К. -Г. Юнга). Автореф. дис. на здобуття наук. ст. канд. філос. наук /Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. – К., 1998. – 16 с.
 15. Марков В. А. Литература и миф: проблема архетипов (к постановке вопроса) / Тыняновский сборник. Четвертые тыняновские чтения. – Рига, 1990. – С. 133-145.
 16. Мелетинский Е. М. Аналитическая психология и проблемы происхождения архетипических сюжетов / Вопросы философии. – 1991, №10. – С. 41-47.
 17. Могилянський М. “Тіні забутих предків” / Україна. Нука і культура. – К., 1991, Вип. 25. – С. 346-349.
 18. Моренець В. До питання про літературні інтерпретації міфу про Ніобу / Слов’янське літературознавство і фольклористика. Респ. міжвідомч. збірник. – К.: Наук. думка, 1997, Вип. 12. – С. 41-51.
 19. Мотрич Н. О. Слово як архетип в українській культурі / Актуальні філософські та культурологічні проблнми сучасності. – К.: КДЛУ, 1997. – С. 80-92.
 20. Наливайко Д. С. Про співвідношення “декадансу”, “модернізму”, “авангардизму” / Слово і Час. – 1997, №11-12. – С. 44-48.
 21. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. – К.: Либідь, 1999. – 447 с.
 22. Петрушенко В. А. Філософія: Курс лекцій. Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти I-IV рівнів акредитації. – К.: “Каравела”; Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – С. 182-191.
 23. Поліщук Я. О. Міфологічний горизонт українського модернізму: Літературознавчі студії. – Івано-Франківськ: “Лілея-НВ”, 1998. – 296 с.
 24. Робертсон Р. Введение в психологию Юнга. – Ростов н/Д.: Феникс, 1999. – 320 с.
 25. Саяпіна Т. В. Міфопоетика творчості М. М. Коцюбинського. Автореф. дис. на здобуття наук. ст. канд. філол. наук /Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – 20 с.
 26. Сэмьюэлз Э., Шортер Б., Плот Ф. Критический словарь аналитической психологии К. Юнга. – М.: ЭСИ, 1994. – 184 с.
 27. Современная западная философия: Словарь /Сост. Малахов В. С., Филатов В. П. – М.: Политиздат, 1991. – 414 с.
 28. Філософія: Навч. посібник /За ред. І. Ф. Надольного. – К.: Вікар, 1997. – С. 128-129.
 29. Франко І. Я. Зібр. творів: у 50 т. – К.: Наук. думка, 1976-1986.
 30. Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія філософії. Проблема людини та її меж. – К.: Наук. думка, 2000. – С. 184-187.
 31. Черненко О. Михайло Коцюбинський – імпресіоніст: Образ людини в творчості письменника. – Мюнхен, 1977. – 254 с.
 32. Юнг К.-Г. Архетип и символ. – М.: Ренессанс, 1991. – 304 с.
 33. Юнг К.-Г. Душа и миф: Шесть архетипов /Сост. В. И. Менджулин. – К.: Рогt-Rоуаl, 1996. – 384 с.
 34. Юнг К.-Г. Структура психики и процесс индивидуации. – М.: Наука, 1996. – 269 с.
 35. Юнг К.-Г. Алхимия снов; Четыре архетипа. Мать. Дух. Трикстер. Перерождение / Пер. с анг. СЕМИРЫ. – СПб.: Тимошка, 1997. – 352 с.
 36. Юнг К.-Г. Аіоп: Исследование феноменологии самости. – М.: “Рефл-бук”, К: “Ваклер”, 1997. – 336 с.
 37. Юнг К.-Г. Психологія та поезія / Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. – Львів: Літопис, 1996. – С. 93-107.
 38. Яцків М. Муза на чорному коні: Оповідання і новели. Повісті. Спогади і статті. – К.: Дніпро, 1989. – 846 с.
 
юнгіанська.концепція.архетипу.як.основа.образності.модерністичної.української.прози/літературні.джерела.txt · В останнє змінено: 24.12.2010 20:02 (зовнішнє редагування)
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki

(c) Українська філософія. Використання матеріалів дозволяється лише з посиланням на ресурс. Створення Majesty.