З дитинства, освоюючи світ, накопичуючи конкретні знання переважно всі ми час від часу задумуємося над проблемами будови світу, життя і смерті, добра і зла, сенсу життя, місця людини у світі. І у свідомості кожної людини поступово складаються, хай ще не чіткі, не повністю послідовні уявлення, погляди, позиції на ті питання, над якими з давніх-давен роздумували покоління філософів.

Філософська думка починаючи з глибокої давнини і до сьогоднішнього дня, намагається компетентно розібратися в тих питаннях світогляду, які хвилюють людей і поза заняттями філософією. Вступивши в „теоретичний світ” філософії, освоюючи його, люди кожного разу відштовхуються від уявлень, які склалися в них раніше, від продуманого, пережитого. А філософські аргументи допомагають більш строго обґрунтувати свої переконання. Іноді потрібно бути готовим до того, що філософський аналіз виявить помилковість тих чи інших здавалося вірних позицій, підштовхне до їх переосмислення [4].

Для представників різних професій філософія потрібна для кращої орієнтації у своїй спеціальності, але головне – необхідна для розуміння життя у своїй повноті і складності. В першому випадку в центр уваги попадають філософські питання фізики, математики, технічного знання, біології, медицини, педагогіки й багатьох інших наук. Такі питання постають перед спеціалістами і потребують свого вивчення. Вони важливі, але все ж складають лише частину загального поля філософських проблем. Адже поряд з професійними знаннями, навичками, ерудицією необхідно мати ще й ширший кругозір, вміння бачити тенденції, перспективи розвитку світу, розуміти суть всього, що відбувається навколо людей, розуміти зміст та мету дій людини, життя людини. Ці уявлення про світ та місце людини у світі мають назву світогляду.

Явище це багатогранне, воно формується у різних сферах людського життя, практики, культури. До духовних утворень, які належать до світогляду, відноситься філософія. Її роль у вирішенні світоглядних проблем дуже велика. Ось чому для відповіді на питання, що таке філософія необхідно з’ясувати, що таке світогляд.

Аналізові світогляду, поясненню даного поняття філософи України приділяли пильну увагу, особливо починаючи з 80-х років. Добре відомі праці В. І. Шинкарука, В. П. Іванова, М. В. Поповича та інших [11].

Світогляд – це сукупність поглядів, оцінок, принципів, що визначають найзагальніше бачення, розуміння світу, місця у світі людини, а також життєві позиції, програми поведінки, дій людей [14].

Світогляд не можна ототожнювати зі знаннями. Проте зв’язок світогляду із знанням не означає їхньої тотожності: якби це було так, то не важко було б проінформувати людину або соціальну групу і без духовної кризи, без тяжкої внутрішньої муки сформувати світогляд. Це – просвітительський погляд, в основу якого покладено уявлення про те, що є загальні закони буття, відомі філософії, а знання цих законів і складає світогляд, тобто є сукупністю цілісних уявлень про світ та місце людини в цьому світі. Однак світогляд не є лише сукупністю знань лише про світ, це, швидше, своєрідний синтез видів знань і різноманітних способів освоєння світу людиною, проекція особистісних власних проблем, інакше кажучи, це не вищий процес засвоєння готового знання, а внутрішня робота і самоздобуття [6].

Світогляд може мати місце лише там, де є “само”, тобто самоздобуття, самовиховання, саморозвиток, самовдосконалення, самоосвіта, самообмеження.

Таким чином, запроваджений до людського лексикону Кантом термін “світогляд” не слід розуміти буквально, як лише систему поглядів на світ, - це споглядацьке, просвітницьке тлумачення, - а як активне самовизначення людини у світі, яка шукає шляхи від ідеї до ідеї. Світогляд з цих позицій є системою принципів та знань, ідеалів та цінностей, надій та вірувань, поглядів на сенс і мету життя, котрі визначають діяльність індивіда, або соціального об’єкта, й органічно входять до його вчинків і норм мислення. За невідповідності між думкою та дією розквітає соціальна мімікрія, конформізм, лицемірство, тобто починається глибинна криза існуючих світоглядних цінностей і світогляду. Без цього суспільство не може функціонувати, оскільки світогляд є формою його суспільної свідомості, через яку суб’єкт усвідомлює свою соціальну сутність і оцінює свою духовно-практичну діяльність.

Світогляд – інтегральне духовне утворення, яке спонукає до практичної дії, до певного способу життя та думки. У структурному плані прийнято виділяти в ньому такі підсистеми або рівні, як світовідчуття, світосприйняття та світорозуміння [11].

За способом свого існування світогляд поділяється на груповий та індивідуальний, хоча поза особистістю та без особистості не може існувати жодна світоглядна система. За ступенем та чіткістю самосвідомості світогляд поділяється на життєво-практичний, тобто здоровий глузд, та теоретичний, різновидом якого є філософія. Здоровий глузд закарбовується в афоризмах життєвої мудрості та у максимах духовного життя народу, а теоретичний – у логічно впорядкованих системах, в основі яких лежить певний категоріальний апарат і логічні процедури доведень та обґрунтувань.

Проте будь-який світогляд, незалежно від того, як він структурується чи класифікується, об’єднує наявність переконання. Це – ядро та суть світогляду як такого, оскільки саме переконання і з’єднують думку з дією, втілюють ідею у практичну діяльність.

Немає переконань – немає й світогляду, він або не сформувався, або девальвувався.

Не може бути світогляду без ідеалу; ідеал потребує віри у своє втілення; віра ж невіддільна від любові, людина вірить і сподівається у те, що вона вважає святим і дорогим. Саме тому світогляд – не лише знання й усвідомлення, це ще й життєвий процес, а саме: духовно-практичне освоєння світу, в якому світові дійсному, світові наявного буття протиставляється світ незалежного, світ ідеалів, цілей і сподівань, трансцендентний світ жаданого буття [6].

Ще раз підкреслимо, що світогляд – не просто узагальнене уявлення про світ, а форма суспільної свідомості людини, вузловими категоріями якої виступають “світ” і “людина”. Через ці поняття суб’єкт світогляду усвідомлює своє призначення у світі і формує життєві установки. Світогляд за самою своєю суттю є універсальним, оскільки інтегрує знання і почуття у переконання, а також практичним, оскільки орієнтує на вирішення найважливіших проблем людського існування, виражає імперативи поведінки людини та сенс її життя. В цьому і полягає функціональне призначення світогляду.

Світогляд – постійний супутник людської життєдіяльності на будь-якому етапі історії суспільства. Історії відомі такі форми світогляду: міфологія, релігія, наука [11].

Історично першою формою світогляду є міфологія.

Міфологія (від грец. mifos – легенда, переказ і logos – слово, вчення) – це форма суспільної свідомості, спосіб розуміння світу, характерний для ранніх стадій суспільного розвитку. Міфи існували у всіх народів світу. У духовному житті первісного суспільства міфологія домінувала, виступаючи універсальною формою суспільної свідомості [14].

Структура мислення на міфологічній стадії розвитку пов’язана з особливостями життєдіяльності людини, її практичним ставленням до світу.

Особливістю міфологічної свідомості був її синкретизм – „злиття всього з усім”; і справді, в міфі неможливо відокремити натуральне від символічного, реальне від фантастичного, наявне від бажаного, духовне від природного, людське від нелюдського, зло від добра й інші. Окрім того міф для носіїв міфологічної свідомості поставав не думкою чи розповіддю, а самою реальністю, тобто міф мав таку характеристику, яку у деяких видах мистецтва називають „зникнення ефекту рамки” (або „екрану”): коли ми в захопленні від картини чи від кіно, ми можемо на певну мить забути про екран, не бачити рамки, а повністю зануритися в той зміст, який вони нам несуть, можемо навіть щось вигукувати, жестикулювати [9].

Характерні риси міфологічної свідомості міфологічної свідомості були зумовлені:

Проте вже давня людина не була тотожною з природою хоча б тому, що вона не лише пристосувалася до неї, а й впливала на природу, до певної міри змінювала її. Між людиною та природою існували опосередковуючі ланочки, серед яких найперше значення мали штучно зроблені знаряддя праці. Згодом сфера штучно створених речей та явищ почала розростатися та все більше віддаляти людину від природи.

У суспільній свідомості стародавнього суспільства міф виконував такі функції:

Із занепадом первісних форм суспільного життя світ, як специфічна форма розвитку суспільної свідомості, себе зжив. Але не закінчився початий міфологічною свідомістю пошук відповідей на основні питання будь-якого світогляду: походження світу та людини, таємниці її народження та смерті. Їх успадкували від міфу релігійний та філософський світогляди [14].

Релігія (від лат. religio - благочестя, набожність, святиня) - є формою світогляду, в якій світ розділений на земний, природний, що сприймається органами чуттів людини, і потойбічний – небесний, надприродний. Спілкування з таким світом здійснюється через культові дії. Релігія дає відповіді на всі питання, що виникають у процесі життєдіяльності людини. За допомогою молитви та інших культових дій люди звертаються до надприродних сил, щоб попросити у них допомоги у розв’язанні життєвоважливих проблем і захисту. Тому найважливішою особливістю релігії є поклоніння надчуттєвим силам, які уособлює Бог [3].

Природа релігійного світогляду складна і суперечлива, має тисячолітні традиції й увібрала явища духовної культури, соціальний досвід людей, ідеології та інші аспекти життєдіяльності людини. Роль релігії в розвитку суспільства не піддається однозначній оцінці. У релігійному світогляді є важливі для сучасного людства ідеї та думки: збереження миру на Землі, єдність людського роду, збереження загальнолюдських цінностей, культивування духовності і моральних початків особистості та ін. Але у релігійному світогляді можуть відбуватися і зовсім інші настрої, ідеї: фанатизм, ворожнеча до людей іншої віри. Прикладів такої ворожнечі можна навести багато: події у Нагірному Карабасі, Баку, Душанбе тощо [14].

Релігія тісно пов’язана з філософією. Близькість їх полягає в суспільно-історичних формах світогляду, вирішенні аналогічних завдань світорозуміння і впливу на свідомість та поведінку людей.

З розвитком практико-пізнавальної діяльності зміст світогляду стає дедалі більш науковим і питома вага науковості все більше зростає. Змінюються форми практичного осмислення і змінюється зміст світогляду. Отже, основою світогляду є знання, що складають інформаційну базу. Будь-яке пізнання, його різні види формують світоглядний каркас, і найбільш значна роль у формуванні каркасу світогляду належить філософії.

Філософія – це система поглядів на світ, суспільство, місце Людини у світі та суспільстві. Тому розуміння світогляду, насамперед, пов’язувалось з філософськими поглядами, хоча й не зводилося до них. Поняття світогляду охоплює ширше коло явищ, аніж поняття філософії. Їх співвідношення можна схематично уявити у вигляді двох концентрованих кіл, де велике коло – світогляд, а менше, що входить у велике – філософія [4].

Філософія виступає як світогляд певного рівня. Це означає, що, хоча всі люди мають світогляд, проте далеко не кожна людина прилучена до філософії і, відповідно, не кожна людина виходить на її рівень у своїх світоглядних орієнтуваннях.

Цей рівень, на якому розгортається філософське осмислення світу і людини, називається теоретичним. Тому у найпершому визначенні філософія постає як теоретична форма світогляду.

Теорія відрізняється від практики та простого міркування тим, що вона аналізує певні явища через поняття, чітко визначені терміни, на засадах певних законів чи їх нелюхідних внутрішніх зв’язків, тобто теорія постає перш за все аналітико-синтетичною інтелектуальною діяльністю. Значить, філософствував-ти – це не просто думати про світоглядні проблеми, а усвідомлювати їх необхідність, їх зв’язки, їх сторони, характеристики та складові, виражені через певну термінологію [9].

Отже, філософія:

На основі цього можна зробити висновок про взаємозв’язок філософії та світогляду: філософія є різновидом світогляду, тобто вона є частиною світогляду, проте частиною особливою; як теорія світогляду, філософія концентрує світогляд, зосереджується на найважливішому у ньому; це позначається у літературі у такий спосіб – „філософія є теоретичним ядром світогляду”.

Світогляд в цілому постає духовним грунтом для виникнення та розвитку філософії, і філософія не вигадує свої проблеми, вона бере їх з життя, із живого функціонування світоглядних уявлень людини, проте підносить їх на вищий рівень осмислення, вираження та розв’язання.

Розглянемо особливості філософського знання.

Філософ дивиться у корінь культури, у фундамент світобудови. Його цікавлять глибинні основи. Щоб філософ почав справу, щось уже має статися. Хтось інший повинен уже щось почати. Хтось, хто конкретно міркує і своїми міркуваннями створює певну сферу, контекст, предметне поле, перебуває в середині такої сфери, формує питання і намагається на них відповісти. Філософ перебуває поза нею, питає не про те, що існує або відбувається у сфері, а про саму сферу. Осягнути геометрію, тобто навчитися доводити теореми і розв’язувати задачі, не є тим самим, що відповісти на питання „Що є геометрія?”. Філософа цікавить і той, хто розмірковує, намагається зрозуміти ситуацію[14].

Фізик-експериментатор розв’язує проблему: чи існує елементарна часточка, передбачена теорією? Біолог намагається встановити, чи справді у відомому озері живе істота, про яку поширюються неймовірні чутки? Антрополог стурбований питанням про існування „сніжної людини”. Усі спеціалісти мають справу з конкретними ситуаціями, у яких виникають питання про існування. Філософ міркує над питанням, а що ж саме означає: існує чи не існує? Що ж означає існування взагалі, безвідносно до конкретного об’єкта?

Прагнучи з’ясувати граничні основи буття, філософія на відміну від релігії і міфології, спирається на знання. Але будь-яка наука здобуває знання та оперує ними, наприклад, фізика, історія, біологія й інші. Вся справа у природі знань. А природа знань різна. У людини є знання про конкретні речі, що чуттєво сприймаються, їх властивості, ставлення, відносини, тобто відомості малого ступеня спільності. Є знання з високим ступенем спільності, що відображуються у системі понять і категорій. За обсягом знання містять різні ознаки, властивості й відносини речей матеріального світу. Філософія – це складає її другу особливість - оперує гранично широкими, універсальними категоріями, висновками й узагальненнями: причинність, свідомість, річ, відносини та інші. Ці висновки й положення за характером загальні, а отже, містять невизначеність, що компенсується тісним зв’язком філософії і науки.

За багато століть існування філософія накопичила досвід використання універсальних понять, виробила ефективні методи оперування ними. Філософія прагне вивести людину із сфери повсякденності, надати її життю істинний зміст, привабити високими ідеалами, обґрунтувати шлях до загальнолюдських цінностей. Тут мета релігії і філософії зближуються. З виникненням філософії починається пошук гармонії науково-теоретичних знань про світ з життєвим досвідом людей, їх ідеалами, сподіваннями. Отже, філософія є спроба органічно відобразити науково-теоретичні і практично-духовні аспекти життя людини й зрозуміти світ як цілісний та єдиний організм [1]. Це є третя особливість філософського знання.

Особливість філософського знання, відмінність його від знання соціально-наукового полягає у багатозначності філософських ідей, тобто ідеї можуть осмислюватись у різних напрямах. Усе тут залежить від глибини розуміння філософських ідей, інтересів і переваг філософії. Фактично з філософських ідей Еммануїла Канта, Георга Гегеля та інших представників німецької класичної філософії виросли майже всі сучасні філософські знання. Зрозуміло, що філософське знання багатомірне, не народжується і не розвивається лінійно, а багато в чому пов’язане з творчим, критичним осмисленням досягнень і форм філософствування минулого і сучасного. Не випадково філософському знанню притаманна риса – сумнів. Уже давньогрецькі скептики закликали: не вірити очам, вухам, слову і все піддавати сумніву. Розумна частка скепсису є у філософії; найважливіша умова її власного творчого розвитку і надійна противага заперечення різних форм догматизму (антиісторичного, схематично-закостенілого типу мислення).

Філософське знання відрізняється від наукового, насамперед, національним характером філософії: філософія завжди є філософією окремого народу. Зрозуміло, що немає і не може бути китайської або японської математики, американської або англійської біології. Але цілком правомірно говорити про особливості німецької, французької, української філософії, оскільки народження і розвиток філософських ідей здійснюється у конкретних історичних умовах, має свій національний ґрунт. Так, українська філософія своїм життєвим корінням входить у плоть і кров українського народу. В ній виражається душа народу, його внутрішній духовний досвід, потаємні мрії і сподівання. З глибини самосвідомості народного духу, морального досвіду поколінь українська філософія сформувала висновки: що цінність людського життя абсолютна, що експерименти, насилля, приниження гідності особистості, відсутність свободи недопустимі. Саме тут джерела вчення Григорія Сковороди про „спорідненість праці”, „горної республіки”, „філософія серця” Памфіла Юркевича та інші, що відображають кордоцентризм, атеїзм та екзистенційність українського світогляду [14].

Важлива характеристика філософського знання – особистісний характер. Індивідуальні особливості філософа, особистості, спосіб життя невід’ємні від стилю й манери філософствування. Філософ, який творчо, натхненно працює, як і справжній художник, музикант – унікальний. Ніхто, крім Аристотеля, не зміг би написати „Метафізику”, а замість Еммануїла Канта „Критику чистого розуму”. Отже, багато рис філософії відрізняють її від усіх інших форм діяльності суспільства і дозволяють зробити висновок: філософія є якісно новим, специфічним утворенням, опорою якого виступає знання і раціональна діяльність людського мислення.

 
філософія.як.специфічний.тип.знання/поняття.і.сутність.світогляду.txt · В останнє змінено: 15.12.2010 04:15 (зовнішнє редагування)
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki

(c) Українська філософія. Використання матеріалів дозволяється лише з посиланням на ресурс. Створення Majesty.